7 Azs 216/2017-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: D. B., zastoupena Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2017, č. j. 30 A 34/2016-44,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2017, č. j. 30 A 34/2016-44, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 1. 2016, č. j. MV-154406-4/SO-2015.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném do 29. 9. 2017 (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatelka tuto povinnost nesplnila, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 21. 7. 2017, č. j.-8, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 1 týdne.

[3] Na toto usnesení stěžovatelka reagovala podáním žádosti o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 3. 10. 2017, č. j.-22, Nejvyšší správní soud žádost o osvobození od soudních poplatků zamítl a současně stěžovatelku znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku. Ke splnění této povinnosti jí stanovil lhůtu 1 týdne od doručení usnesení a poučil ji o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 5. 10. 2017. Stěžovatelka však soudní poplatek nezaplatila.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[6] Jelikož stěžovatelka soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatila, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu