7 Azs 203/2005-47

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Elišky Cihlářové v právní věci stěžovatelky T. K., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2005, č. j. 61 Az 125/2004-31,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 7. 4. 2005, č. j. 61 Az 125/2004-31, zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 8. 6. 2004, č. j. OAM-2046/VL-10-03-2004, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu v České republice jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost ze dne 27. 6. 2005, kterou se domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, jímž by byl zrušen v záhlaví citovaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně stěžovatelka požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Lhůta k podání kasační stížnosti proti citovanému rozsudku krajského soudu, která podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s.), činí dva týdny po doručení rozhodnutí, skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Se zřetelem k tomu, že stěžovatelka převzala v záhlaví uvedený rozsudek krajského soudu dne 6. 5. 2005, skončila lhůta k podání kasační stížnosti proti tomuto rozsudku uplynutím dne 20. 5. 2005.

Jelikož stěžovatelka předala kasační stížnost proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě osobně u tohoto soudu až dne 28. 6. 2005, ačkoliv poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti v tomto rozsudku odpovídalo ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s., stalo se tak zjevně po uplynutí lhůty k podání tohoto mimořádného opravného prostředku, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2, poslední věta, s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů usnesením odmítl kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2005, č. j. 61 Az 125/2004-31, jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Radan Malík předseda senátu