č. j. 7 Azs 2/2010-86

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: I. B., zastoupený JUDr. Lucií Kýčkovou, advokátkou se sídlem Masarykova 537/7, Teplice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 11. 2009, č. j. 16 Az 7/2008-70,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 2. 11. 2009, č. j. 16 Az 7/2008-70, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen ministerstvo ), ze dne 13. 5. 2008, č. j. U-2420/VL-01-C09-R-99, kterým mu podle ust. §§ 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o azylu ), nebyla udělena mezinárodní ochrana.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s., kterou se domáhal zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení. Stěžovatel v kasační stížnosti současně požádal o přiznání odkladného účinku jeho kasační stížnosti a o udělení víza z účelem strpění pobytu na území České republiky ve smyslu ust. § 78b zákona o azylu.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda stěžovatel podal kasační stížnost v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 první věta s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení.

Podle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Podle ust. § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Stěžovatel byl v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva zastoupen advokátkou Mgr. Lucií Kýčkovou, které byl napadený rozsudek doručen ve čtvrtek 3. 12. 2009. Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti byl tedy čtvrtek 17. 12. 2009. Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal prostřednictvím své právní zástupkyně kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 23. 12. 2009, stalo se tak po uplynutí lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 poslední věty s. ř. s.).

Z výše uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele odmítl jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.).

Pokud jde o žádost stěžovatele o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, nemá důvod Nejvyšší správní soud o ní rozhodovat, protože odkladný účinek kasační stížnosti vyplývá přímo ze zákona (ust. § 32 odst. 5 zákona o azylu).

K žádosti stěžovatele o udělení víza k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území Nejvyšší správní soud uvádí, že není státním orgánem příslušným k rozhodnutí o této žádosti. Příslušným orgánem je ve smyslu ust. § 78b zákona o azylu Policie ČR.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. února 2010

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu