č. j. 7 Azs 19/2010-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: M. S., zastoupená Mgr. Ing. Jiřím Horou, advokátem se sídlem Moravské náměstí 15, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2010, č. j. 63 Az 10/2009-33,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2010, č. j. 63 Az 10/2009-33 byla zamítnuta žaloba podaná žalobkyní (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen ministerstvo ) ze dne 11. 2. 2009, č. j. OAM-80/VL-18-08-2009, kterým byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o azylu ).

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s.

Dne 1. 6. 2010 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatelky ze dne 27. 5. 2010, v němž uvádí, že bere v celém rozsahu zpět svou kasační stížnost podanou proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2010, č. j. 63 Az 10/2009-33.

Jelikož stěžovatelka vzala účinně zpět kasační stížnost, Nejvyšší správní soud řízení o tomto mimořádném opravném prostředku podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2010

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu