7 Azs 177/2005-91

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatelky M. V., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2005, č. j. 65 Az 42/2004-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2005, č. j. 65 Az 42/2004-47, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 10. 2003, č. j. OAM-4995/VL-11-04-2003, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovatelce podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatelku nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Kasační stížnost jménem stěžovatelky podala advokátka JUDr. Jana Mikulová. K této kasační stížnosti byla přiložena plná moc ze dne 3. 1. 2005, kterou stěžovatelka zmocnila tuto advokátku k podání kasační stížnosti včetně převzetí rozhodnutí. Z ustanovení § 105 s. ř. s. však vyplývá, že obligatorní zastoupení stěžovatele advokátem či jinou v zákoně přesně specifikovanou osobou se vztahuje na celé řízení o kasační stížnosti. Je-li plná moc udělena pouze k úkonu, kterým se zahajuje řízení před Nejvyšším správním soudem, i když obsahuje obecnou část zmocňující advokáta k zastupování ve všech právních věcech, není zákonný požadavek splněn, neboť tato se vyčerpá sepsáním a podáním kasační stížnosti a pro řízení již stěžovatelka zastoupena není. Krajský soud proto vyzval advokátku, aby mu doručila plnou moc pro celé kasační řízení. Na tuto výzvu reagovala JUDr. Jana Mikulová podáním, v němž sdělila, že plná moc jí byla udělena včetně řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem, aniž by však tuto plnou moc předložila a vyhověla tak výzvě soudu. Krajský soud proto usnesením ze dne 24. 1. 2006 č. j. 65 Az 42/2004-80 vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení usnesení doplnila kasační stížnost tak,

že bude zastoupena advokátem, a dále aby uvedla, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. a kdy jí byl napadený rozsudek doručen. Současně byla poučena, že nebude-li tento nedostatek v uvedené lhůtě odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 16. 3. 2006. Ve stanovené lhůtě stěžovatelka nereagovala.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka nedoložila soudu, že by byla pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnila, a tento nedostatek neodstranila ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud její kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. května 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu