7 Azs 169/2005-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Elišky Cihlářové v právní věci stěžovatele V. Q. N., zast. Mgr. Bohuslavem Rollem, advokátem se sídlem v Chomutově, Mostecká 3, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 2. 2005, č. j. 14 Az 384/2003-25,

t a k t o:

I. Řízení s e zastavuje.

II Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 21. 2. 2005, č. j. 14 Az 384/2003-25, zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 27. 8. 2003, č. j. OAM-510/VL-10-C10-2003, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně bylo rozhodnuto tak, že se na tohoto cizince nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, kterou se domáhal u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, jímž by byl zrušen uvedený rozsudek krajského soudu a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, v písemném vyjádření ke kasační stížnosti navrhlo zamítnutí tohoto mimořádného opravného prostředku i návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dne 13. 12. 2005 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání zástupce stěžovatele ze dne 8. 12. 2005, jímž stěžovatel vzal v plném rozsahu výslovně zpět kasační stížnost, kterou podal proti rozsudku v záhlaví uvedeného krajského soudu.

Jelikož tímto podáním došlo k účinnému zpětvzetí kasační stížnosti, postupoval Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ) za použití ustanovení § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti usnesením zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Jelikož nebyly shledány zákonné podmínky pro uplatnění náhradové povinnosti podle ustanovení § 60 odst. 3 poslední věty s. ř. s., rozhodl Nejvyšší správní soud způsobem uvedeným ve výroku o náhradě nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Radan Malík předseda senátu