č. j. 7 Azs 164/2006-66

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele D. C., zastoupeného opatrovníkem SOZE-S. o. z. e., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2006, č. j. 65 Az 342/2005-19,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud rozsudkem ze dne 7. 2. 2006, č. j. 65 Az 342/2005-19 zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 8. 2005, č. j. OAM-1551/VL-10-04-2005, kterým bylo z důvodu nepřípustnosti žádosti stěžovatele o udělení azylu zastaveno řízení podle ustanovení § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

V kasační stížnosti podané proti tomuto rozsudku krajského soudu v zákonné lhůtě z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. vyjádřil stěžovatel nesouhlas se zamítnutím žaloby. V kasační stížnosti namítal, že splňuje zákonné podmínky pro udělení azylu podle ustanovení § 12 a § 14 zákona o azylu a že jsou dány i objektivní překážky jeho vycestování z České republiky podle ustanovení § 91 zákona o azylu. Proto navrhl, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Následně požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku tomuto mimořádnému opravnému prostředku.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 6. 2006, č. j. 65 Az 342/2005-50 bylo rozhodnuto tak, že se stěžovateli neustanovuje zástupce z řad advokátů. Usnesením tohoto soudu ze dne 24. 8. 2006, č. j. 65 Az 342/2005-57, jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006, pak byl stěžovateli, z důvodu jeho neznámého pobytu, ustanoven opatrovník SOZE-S. o. z. e. Usnesením uvedeného krajského soudu ze dne 11. 10. 2006, č. j. 65 Az 342/2005-60 byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti a doplnil údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí soudu napadá, uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. a datum, kdy mu byl rozsudek doručen. Současně byl stěžovatel poučen, že pokud ve stanovené lhůtě nevyhoví požadavkům krajského soudu a v řízení nebude možno pokračovat, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení krajského soudu převzal opatrovník dne 17. 10. 2006 včetně kasační stížnosti vyhotovené stěžovatelem a usnesení krajského soudu, kterým stěžovateli nebyl ustanoven zástupce z řad advokátů. Opatrovník však na výzvu vůbec nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Z citovaného ustanovení tedy vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o jeho kasační stížnosti je zvláštní podmínkou řízení, jejíž nedostatek lze odstranit. Bez jejího splnění však nelze rozhodnout ve věci samé. Stěžovatel podle obsahu spisu právnické vzdělání nemá a jelikož přes výzvu krajského soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, neodstranil tak nedostatek podmínky tohoto řízení, který brání pokračování v řízení.

Náležitosti kasační stížnosti jsou uvedeny v ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. Pokud je toto podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, vyzývajícího k odstranění vad. V tomto případě kasační stížnost zákonné náležitosti neobsahovala, a proto krajský soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 11. 10. 2006 k odstranění vad podání (rozsah napadení rozsudku krajského soudu, vymezení důvodů kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. s potřebnou konkretizací) a stanovil k odstranění vad lhůtu v souladu se zákonem. Stěžovatel také na tuto výzvu nereagoval a vady kasační stížnosti neodstranil.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl (§ 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu