7 Azs 164/2005-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Radana Malíka v právní věci stěžovatelky O. S., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2005, č. j. 36 Az 61/2005-14,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2005, č. j. 36 Az 61/2005-14, byla zamítnuta žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě. Krajský soud vyšel při svém rozhodování z toho, že stěžovatelku nejprve za účelem posouzení zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, kterým je předpoklad pro osvobození od soudních poplatků, vyzval k předložení vyplněného formuláře o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy. Tato výzva, která byla stěžovatelce doručena dne 27. 4. 2005 za použití fikce podle § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. však zůstala bez odezvy. Jelikož stěžovatelka ani do 30. 5. 2005 neosvědčila své majetkové poměry nutné k posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků, které jsou jednou z podmínek pro ustanovení zástupce soudem, l krajský soud její návrh na ustanovení zástupce zamítl.

V kasační stížnosti podané v zákonné lhůtě stěžovatelka především namítala, že žádný formulář vzor 060 neobdržela, a proto ho nemohla vyplnit a vrátit zpět soudu. Její sociální situace není dobrá, jako žadatelka o azyl nemůže pracovat a marně se snažila spojit s advokátem P.. Veškerou pomoc proto očekává od státu, protože se několikrát změnil azylový zákon a v důsledku špatné znalosti českého jazyka nemá možnost prostudovat si veškeré změny v azylovém zákonodárství. Navrhla proto zrušení napadeného usnesení krajského soudu a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené usnesení v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnila stěžovatelka v podané kasační stížnosti a přitom sám neshledal vady uvedené v odstavci 3, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát; hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování osoby uvedené v odstavci 2 platí v takovém případě stát.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že zákonnými podmínkami pro ustanovení zástupce jsou návrh žadatele, existence předpokladů pro osvobození od soudních poplatků a skutečnost, že je třeba ustanovení zástupce k ochraně práv žadatele. Jestliže chybí jedna z těchto zákonných podmínek, předseda senátu nemůže zástupce účastníkovi ustanovit.

Krajský soud vyzval stěžovatelku, aby do 15 dnů od doručení vyplnila formulář o svých majetkových a výdělkových poměrech a v téže lhůtě ho zaslala zpět tomuto soudu. Současně byla stěžovatelka poučena o tom, že pokud ve stanovené lhůtě nevyhoví požadavku krajského soudu, bude její návrh na ustanovení zástupce zamítnut. Tuto výzvu zaslal na adresu stěžovatelky v Pobytovém středisku Z. u B., H. 514, kde se stěžovatelka zdržovala. Podle doručenky byla zásilka uložena na žádost adresáta bez předchozího pokusu o její doručení dne 27. 4. 2005 a adresátce zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. .s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Se zřetelem k tomu, že uvedená zásilka byla stěžovatelce doručována do vlastních rukou, došlo k jejímu doručení ve smyslu citovaného ustanovení dne 9. 5. 2005 a lhůta k zaslání vyplněného formuláře o majetkových a výdělkových poměrech krajskému soudu pak skončila uplynutím dne 24. 5. 2005.

Stěžovatelka přes poučení o následcích nevyhovění výzvě soudu ve lhůtě krajským soudem stanovené, a ani do vydání napadeného usnesení, nedoložila své majetkové poměry nutné k posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků, které jsou jednou z podmínek pro ustanovení zástupce soudem. Krajský soud pak v důsledku absence potřebných podkladů nemohl posoudit, zda u stěžovatelky jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a její návrh na ustanovení zástupce proto již z tohoto důvodu musel zamítnout.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal kasační stížnost důvodnou, a proto ji podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl bez jednání postupem podle § 109 odst. 1 cit. zákona, podle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s, podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Nejvyšší správní soud žádnému z účastníků náhradu nákladů nepřiznal, protože stěžovatelka v řízení úspěch neměla a ministerstvu vnitra žádné náklady s tímto řízením nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku n e j s o u žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu