č. j. 7 Azs 16/2007-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatelky S. Z., zastoupené JUDr. Jaroslavem Dulíčkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 147, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 9. 2006, č. j. 28 Az 30/2006-28,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna se advokátovi JUDr. Jaroslavu Dulíčkovi n e p ř i z n á v á.

Odůvodnění:

Proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 9. 2006, č. j. 28 Az 30/2006-28, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 4. 2006, č. j. OAM-1293/VL-10-K04-2005, jímž stěžovatelce nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a současně bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona, podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení stěžovatelka sdělila, že po pečlivém uvážení situace se rozhodla ukončit své řízení o kasační stížnosti proti neudělení azylu a svou kasační stížnost bere proto zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanoven zástupcem advokát a podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Nejvyšší správní soud odměnu ustanovenému advokátovi nepřiznal, protože v řízení neučinil a nevykázal žádný úkon právní služby, který by podléhal režimu vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu