č. j. 7 Azs 152/2006-52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Milady Tomkové, Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele I. V., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2006, č. j. 63 Az 19/2006-27,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19. 9. 2006, č. j. 63 Az 19/2006-27 neustanovil stěžovateli zástupce z řad advokátů v řízení o žalobě, kterou podal proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 16. 2. 2006, č. j. OAM-141/VL-07-08-2006, jímž byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o azylu ). V odůvodnění tohoto usnesení krajský soud uvedl, že stěžovatel sice předložil příslušný tiskopis o svých osobních, výdělkových a majetkových poměrech, ale v rozhodných údajích byl nevyplněný, a dokonce i nepodepsaný. Stěžovatel tak na výzvu soudu neuvedl nic o svých majetkových poměrech, závazcích a dluzích, ani to, jaké má příjmy z výdělečné činnosti a z hmotného a sociálního zabezpečení. Krajský soud proto dospěl k závěru, že stěžovatel neprokázal splnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce z řad advokátů.

V kasační stížnosti podané proti tomuto usnesení krajského soudu v zákonné lhůtě stěžovatel uplatnil důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) a e) s. ř. s. Uvedl,

že formuláři řádně neporozuměl a neměl nikoho, s kým by se o jeho vyplnění poradil. Chybějící podpis na příslušném formuláři je jen nedorozuměním a důsledkem opomenutí. Jelikož nemá žádné příjmy, žije stále v pobytovém středisku v K. n. O. Z těchto důvodů má za to, že splňuje zákonné podmínky ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s., a proto se domáhal, aby bylo napadené usnesení krajského soudu zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené usnesení v souladu s ust. § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. v rozsahu a z důvodů, které uplatnil stěžovatel v kasační stížnosti a přitom neshledal vady uvedené v odst. 3 citovaného ustanovení, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků.

Z ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. vyplývá, že první podmínkou pro ustanovení zástupce účastníka v řízení před soudem je předpoklad osvobození tohoto účastníka řízení od soudních poplatků. Druhou podmínkou je pak potřeba ustanovení zástupce k ochraně práv účastníka řízení. Z dikce citovaného ustanovení je tedy zřejmé, že obě tyto zákonné podmínky musí být splněny současně. Chybí-li proto jedna z uvedených podmínek § 35 odst. 8 s. ř. s., nemůže předseda senátu podle tohoto ustanovení zástupce ustanovit.

Pokud jde o první podmínku, krajský soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 10. 8. 2006, aby do 10 dnů ode dne doručení řádně vyplnil, podepsal a zaslal zpět soudu přiložené Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků , jako podklad pro rozhodnutí o ustanovení zástupce z řad advokátů. Stěžovatel podle doručenky převzal tento přípis a formulář uvedeného Potvrzení (vzor 060 o. s. ř. ) do vlastních rukou dne 21. 8. 2006, ale dále již nereagoval požadovaným způsobem. V tiskopisu vyplnil jen své jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu v České republice a krajskému soudu pak předložil dne 29. 8. 2006 v rozhodných údajích (výdělkové a majetkové poměry, jiné okolnosti žádosti) nevyplněné, nedoložené, nedatované a nepodepsané Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků .

Především je třeba zdůraznit, že je na stěžovateli, který dne 22. 2. 2006 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě, aby prokázal, že splňuje zákonné podmínky uvedené v ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. Krajský soud ho přesto vyzval k tomu, aby prokázal, že nemá dostatečné finanční prostředky, jež jsou rozhodné pro posouzení předpokladu osvobození od soudních poplatků. Za tím účelem mu zaslal k vyplnění i příslušný formulář, z něhož by pak čerpal údaje potřebné k rozhodnutí. Jestliže stěžovatel tento zcela jednoduchý tiskopis vyplnil tak, že v něm uvedl jen své jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu v České republice a rozhodné údaje neuvedl, nenapsal datum a nepodepsal se, nelze potom hodnotit jeho přístup ke splnění své zákonné povinnosti jinak než jako zcela nezodpovědný. Za stavu, kdy stěžovatel v žádosti o udělení azylu sám uvedl, že je schopen se domluvit česky, žalobu podal v českém jazyce a příslušný tiskopis (vzor 060 o. s. ř.) je zcela jednoduchý, působí proto velmi nevěrohodně a účelově jeho tvrzení,

že formuláři řádně neporozuměl a neměl nikoho, s kým by se o jeho vyplnění poradil. Ostatně bylo by zcela normální, aby v případě, že tomu tak skutečně bylo, vyhledal v uvedeném směru pomoc např. v pobytovém středisku v B., kde se zdržoval a kam mu také byl vzor 060 o. s. ř. doručen dne 21. 8. 2006. Z těchto důvodů proto tato námitka stěžovatele nemá právní relevanci. Stejně tak není právně významné jeho tvrzení v kasační stížnosti, že nemá žádné příjmy, protože toto sdělení učinil až poté, kdy krajský soud o neustanovení zástupce rozhodl.

V důsledku tohoto postupu neměl krajský soud pro své rozhodování k dispozici žádné údaje ohledně výdělkových a majetkových poměrů stěžovatele a jiných okolností, které by mohly mít vliv na posouzení jeho žádosti. Stěžovatel tedy neprokázal, že nemá dostatečné finanční prostředky, jenž jsou rozhodné pro posouzení předpokladu osvobození od soudních poplatků a v důsledku toho nesplnil zákonnou podmínku pro postup podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. Krajský soud proto zcela důvodně stěžovateli zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě neustanovil, aniž se zabýval druhou zákonnou podmínkou, kterou je potřeba ochrany práv účastníka řízení.

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů kasační stížnost stěžovatele jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst.1 s. ř. s.). O kasační stížnosti rozhodl bez jednání, protože mu takový postup umožňuje ustanovení § 109 odst.1 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1, věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel v řízení úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení a ministerstvu vnitra žádné náklady s tímto řízením nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu