č. j. 7 Azs 140/2006-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele K. G., zastoupen opatrovníkem-Organizací pro pomoc uprchlíkům se sídlem v Praze 7, Veletržní 24, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti opatrovníka stěžovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2006, č. j. 1 Az 28/2006-29,

t a k t o:

I. Kasační stížnost se o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2006, č. j. 1 Az 28/2006-29 byl stěžovateli podle § 29 odst. 3 o. s. ř. z důvodu neznámého pobytu ustanoven opatrovník pro řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 4. 4. 2006 č. j. OAM-280/LE-07-2006, a to Organizace pro pomoc uprchlíkům. Městský soud při svém rozhodování vycházel ze zjištění, že stěžovatel svévolně opustil Pobytové středisko bez udání nové adresy a ani ve spolupráci s orgány Ministerstva vnitra a Policie České republiky se nepodařilo zjistit jeho pobyt.

Proti tomuto usnesení podal opatrovník kasační stížnost, v níž namítal jeho nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů. Opatrovník dne 9. 8. 2006 pověřil svého zaměstnance Mgr. J. V., aby v řízení o kasační stížnosti proti napadenému usnesení městského soudu vystupoval jeho jménem a činil veškeré nezbytné úkony.

Městský soud vyzval dne 19. 12. 2006 opatrovníka stěžovatele, aby si ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení této výzvy zvolil pro řízení o kasační stížnosti advokáta nebo doložil, že zaměstnanec, který za něj jedná nebo ho zastupuje má vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Současně byl opatrovník poučen, že pokud nebude tato vada odstraněna ve stanovené lhůtě a v řízení nebude možno pokračovat, bude návrh odmítnut. Výzva byla opatrovníku doručena dne 2. 1. 2007 a ten do dne vydání tohoto usnesení na výzvu nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení opatrovníka advokátem nebo zaměstnancem, jenž má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, je zvláštní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nedostatek lze odstranit, ale bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Vzhledem k tomu, že opatrovník ani na výzvu městského soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, ani nedoložil, že pověřený zaměstnanec Mgr. J. V. či jiný pověřený zaměstnanec má vysokoškolské právnické vzdělání, jenž je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, neodstranil nedostatek podmínky řízení o tomto mimořádném opravném prostředku, který brání pokračování v řízení.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost opatrovníka odmítl (§ 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu