7 Azs 134/2015-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: E. Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 5. 2015, č. j. 61 Az 22/2014-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 26. 5. 2015 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 5. 2015, č. j. 61 Az 22/2014-34, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 9. 2014, č. j. OAM-177/LE-LE21-LE05-2014, jímž bylo zastaveno řízení o žádosti stěžovatelky o mezinárodní ochranu z důvodu, že tato žádost je nepřípustná.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení zástupce, neboť není seznámena s českým právním řádem a nemá dostatečné finanční příjmy. Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku vyzval k vyplnění formuláře potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Zároveň stěžovatelku výslovně upozornil, že musí uvést veškeré své příjmy, aby bylo mimo jiné patrné, z jakých prostředků hradí náklady na bydlení na adrese T. 728/42, O. a další běžné výdaje. Stěžovatelka na základě této výzvy zaslala soudu vyplněný formulář, podle něhož nemá žádné příjmy ani majetek větší hodnoty s tím, že je žadatelkou o azyl, a nemůže proto pracovat. Jelikož z takto vyplněného formuláře nebylo patrné, z čeho stěžovatelka hradí náklady na bydlení a další běžné výdaje, Nejvyšší správní soud jí uváděné údaje shledal neúplnými a nevěrohodnými, a její žádost o ustanovení zástupce proto výrokem I. usnesení ze dne 2. 7. 2015, č.j.-22, zamítl. Výrokem II. tohoto usnesení pak stěžovatelku vyzval k odstranění nedostatku podmínky řízení podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., a to tak, že ve lhůtě 15 dnů buď předloží plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, nebo doloží, že ona sama či její zaměstnanec má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Stěžovatelka byla poučena o tom, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 7. 7. 2015.

Na výzvu k odstranění nedostatku podmínky řízení stěžovatelka ani po uplynutí soudem stanovené lhůty nereagovala a vytýkaný nedostatek neodstranila. Pouze proti usnesení ze dne 2. 7. 2015, č. j.-22, podala kasační stížnost, v níž mimo jiné také požádala o ustanovení zástupce. Tuto kasační stížnost Nejvyšší správní soud odmítl usnesením ze dne 23. 7. 2015, č. j. 8 As 107/2015-11.

Povinné zastoupení advokátem, případně doložení vysokoškolského právnického vzdělání stěžovatele nebo jeho zaměstnance je podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. podmínkou řízení o kasační stížnosti. Jelikož stěžovatelka přes výzvu soudu tento nedostatek podmínky řízení neodstranila a v řízení o kasační stížnosti nelze bez odstranění tohoto nedostatku pokračovat, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud poznamenává, že nebylo potřeba opětovně rozhodovat o žádosti stěžovatelky o ustanovení zástupce, a to především z toho důvodu, že nová žádost byla uplatněna v rámci kasační stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015, č. j.-22, tedy v rámci řízení vedeného pod sp. zn. 8 As 107/2015. I kdyby však stěžovatelka zamýšlela tuto žádost spojit také s řízením vedeným pod sp. zn., nebylo by potřeba o této žádosti rozhodovat, neboť stěžovatelka netvrdila, že by od její předchozí žádosti došlo k podstatně změně rozhodných skutečností (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, č. j. 3 Ads 43/2007-150, dostupný na www.nssoud.cz). Pouze ke své žádosti připojila nový podklad (čestné prohlášení), nikoliv ovšem za účelem doložení nově nastalých skutečností, nýbrž za účelem dodatečného vysvětlení již dříve existujících skutečností. Ostatně stěžovatelka výslovně požádala o znovupřehodnocení situace , které ovšem není možné s ohledem na překážku věci rozhodnuté.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu