7 Azs 104/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: M. L., zastoupen Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2015, č. j. 62 A 46/2015-20,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce M. L. (dále jen stěžovatel ) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2015, č. j. 62 A 46/2015-20, o zastavení řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 2. 2015, č. j. MV-155110-3/SO-2013, vydaného ve věci žádosti stěžovatele o povolení k trvalému pobytu.

Podáním ze dne 13. 5. 2015, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 5. 2015, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.), podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. května 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu