7 Azs 100/2006-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele B. M., zastoupeného opatrovnicí R. Z., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 11. 2004, č. j. 64 Az 112/2004-16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 14. 5. 2004, č. j. OAM-1822/VL-07-04-2004, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu dle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně nedůvodná.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2005, č. j. 64 Az 112/2004-29, byla zamítnuta žádost stěžovatele na ustanovení advokáta, kterou stěžovatel podal s kasační stížností. Současně byl stěžovatel mimo jiného vyzván, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc advokáta, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl poučen o tom, že nebude-li výše uvedené doloženo ve stanovené lhůtě, může být řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 6. 2005. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel kasační stížnost, která byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2006, č. j. 8 Azs 199/2005-54, odmítnuta.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 11. 2005, č. j. 64 Az 112/2004-48, byla stěžovateli z důvodu neznámého pobytu ustanovena opatrovnice R. Z., pracovnice Krajského soudu v Ostravě.

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Stěžovatel neuposlechl výzvy soudu a plnou moc do spisu nedoložil. Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, protože se jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2006

JUDr. Radan Malík předseda senátu