7 Azs 1/2006-48

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele O. K., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 8. 2005, č. j. 30 Az 134/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 8. 2005, č. j. 30 Az 134/2004-23, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 9. 2004, č. j. OAM-2556/VL-07-12-2004, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli podle §12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů, vyzval ho krajský soud usnesením ze dne 7. 10. 2005, č. j. 30 Az 134/2004-34, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení zaslal zpět soudu vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a současně ho poučil, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude žádost o ustanovení zástupce zamítnuta. Toto usnesení spolu s tiskopisem potvrzení k prokázání majetkových poměrů bylo stěžovateli doručeno dne 17. 10. 2005. V důsledku toho, že stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval, krajský soud návrh na ustanovení zástupce usnesením ze dne 2. 11. 2005, č. j. 30 Az 134/2004-39, zamítl a vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Současně ho poučil, že nedostatek zastoupení by bránil kasační stížnost projednat. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 16. 11. 2005. Ve stanovené lhůtě stěžovatel opět nereagoval a nezvolil si pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnil, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu