7 As 98/2013-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: W. M., proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 2013, č. j. 4 A 41/2013-52,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 20. 9. 2013 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 2013, č. j. 4 A 41/2013-52, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 5. 2013, č. j. CPR-1407-2/ČJ-2013-930310-V217, kterým bylo změněno rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ze dne 28. 12. 2012, č. j. KRPA-95917/ČJ-2012-000022, o správním vyhoštění stěžovatele.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatel soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, ani nedoložil, že by on sám či jeho zaměstnanec měli vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Žádost stěžovatele o ustanovení zástupce byla zamítnuta výrokem I. usnesení ze dne 23. 10. 2013, č. j.-16. Jelikož v řízení o kasační stížnosti nebyla splněna podmínka řízení podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., vyzval soud stěžovatele výrokem II. uvedeného usnesení k odstranění tohoto nedostatku ve lhůtě deseti dnů

(aby předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo prokázal, že on nebo jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie). Stěžovatel byl současně poučen o tom, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 29. 10. 2013.

Na výzvu k odstranění nedostatku podmínky řízení stěžovatel ani po uplynutí soudem stanovené lhůty nijak nereagoval a vytýkaný nedostatek neodstranil.

Povinné zastoupení advokátem, případně doložení vysokoškolského právnického vzdělání stěžovatele nebo jeho zaměstnance je podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. podmínkou řízení o kasační stížnosti. Jelikož stěžovatel přes výzvu soudu tento nedostatek podmínky řízení neodstranil a v řízení o kasační stížnosti nelze bez odstranění tohoto nedostatku pokračovat, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu