7 As 96/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: AZ Rádio, s. r. o., se sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2, zastoupený JUDr. Olgou Erhartovou, advokátkou se sídlem Šafaříkova 17, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 46/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2015, č. j. 5 A 7/2015-59,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Podanou kasační stížností se žalovaná (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2015, č. j. 5 A 7/2015-59, a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 11. 5. 2015 stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu sdělila, že podanou kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2015, č. j. 5 A 7/2015-59 bere v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle stěžovatelky vyjádřený v tomto podání nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka bere svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle ust. 47 písm. a) věta před středníkem za použití ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věty prvé ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu