č. j. 7 As 96/2012-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, se sídlem U Roháčových kasáren 1500, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2012, č. j. 46 A 5/2012-38,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce J. K. (dále jen stěžovatel ) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2012, č. j. 46 A 5/2012-38, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení žalovaného ze dne 28. 11. 2011, č.j. 3ZN 3899/2011/10-B, jímž byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti rozhodnutí Obvodního ředitelství policie Praha IV ze dne 13. 9. 2011, č. j. ORIV-1011-23/TČ-2011-001492, kterým byla podle § 159a odst. 1 trestního řádu odložena věc podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 trestního zákona.

Podáním ze dne 21. 5. 2012, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost účinně zpět, a proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu