7 As 92/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: N. B., zastoupená JUDr. Martinem Týle, advokátem se sídlem Škroupova 561, Pardubice, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 19. 8. 2013, č. j. 53 A 6/2013-28,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 19. 8. 2013, č. j. 53 A 6/2013-28, bylo zastaveno řízení o žalobě podané žalobkyní (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 10. 6. 2013, č. j. KrÚ 42356/2013/ODSH/12.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně kasační stížnost, kterou podáním ze dne 30. 8. 2013 vzala výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. září 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu