7 As 89/2013-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: N. T. O., zastoupená Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo zahraničních věcí, se sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2013, č. j. 11 A 116/2012-35,

t a k t o:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2013, č. j. 11 A 116/2012-35, byla odmítnuta žaloba podaná žalobkyní (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí (sdělení) Velvyslanectví České republiky v Hanoji ze dne 16. 5. 2012, č. j. 1099/2012-HANOI, a věc byla postoupena ministru zahraničních věcí k dalšímu řízení. Citovaným rozhodnutím velvyslanectví nevyhovělo žádosti stěžovatelky o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny na území České republiky.

Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 2. 9. 2013 vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. září 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu