7 As 87/2012-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ústavní soud České republiky, se sídlem Joštova 8, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2012, č. j. 30 A 71/2011-38,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal přezkoumání usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2012, č. j. 30 A 71/2011-38.

Protože při podání kasační stížnosti nebyl zaplacen soudní poplatek jak stanoví ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o soudních poplatcích ), Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 18. 7. 2012, č. j.-7, ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň jej vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi nebo předložení dokladu o svém vysokoškolském právnickém vzdělání, neboť nebyla splněna podmínka podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo mít vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 30. 7. 2012 a lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dne 9. 8. 2012. Stěžovatel však ani na výzvu soudu soudní poplatek nezaplatil, ač byl poučen o následcích s tím spojených.

Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle ust. § 47 písmeno c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 20. září 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu