7 As 83/2012-65

DOPLŇUJÍCÍ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky právní věci žalobce: T. H., zastoupený Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Charvátova 11, Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2011, č. j. 10 Ca 155/2009-90,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2013, č. j.-45, s e d o p l ň u j e takto:

Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti částku 2.904 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta Mgr. Jana Boučka.

Odůvodnění:

V dané věci Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 22. 4. 2013, č. j.-45, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2011, č. j. 10 Ca 155/2009-90, a současně vyslovil nicotnost rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 10. 3. 2009, zn. SPR-4112/08-37, a rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. 10. 2008, zn. SPR-4112/08-23.

Při rozhodování o nákladech řízení o kasační stížnosti však nebylo v plném rozsahu rozhodnuto o odměně zástupce žalobce, který měl ve věci úspěch, a proto má podle ust. § 60 odst. 1 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení, které mu vznikly zaplacením odměny za právní zastoupení advokátem Mgr. Janem Boučkem. Žalobci byla citovaným rozsudkem přiznána pouze odměna za jeden úkon (písemné podání ve věci samé) a nikoliv také za další úkon, jímž bylo převzetí a příprava zastoupení. Za tento úkon náleží odměna 2.100 Kč podle ust. 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a náhrada hotových výdajů 300 Kč podle ust. § 13 odst. 1 a 3 citované vyhlášky. Protože advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se jeho odměna o částku odpovídající této dani, kterou je povinen odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o 504 Kč. Celkem tedy odměna, o níž nebylo rozhodnuto činí 2.904 Kč.

Vzhledem k tomu, že v rozsudku nebylo o nákladech řízení v plném rozsahu rozhodnuto, byl rozsudek na návrh zástupce žalobce doplněn tímto usnesením (§ 166 odst. 1, 2 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu