7 As 8/2006-21

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele J. K., v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2005, č. j. 3 Nc 1056/2005-7,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení, kterým bylo odmítnuto jeho podání doručené Městskému soudu v Praze dne 8. 9. 2005.

Městský soud v Praze uložil dne 6. 1. 2006 stěžovateli, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy mimo jiné zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti, nebo aby doložil, zda-li on sám nebo jeho zaměstnanec či člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, nebo aby doložil své majetkové poměry v přiloženém formuláři Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a vyplněný jej zaslal soudu zpět. Současně byl stěžovatel poučen, že jestliže podání ve stanovené lhůtě neopraví či nedoplní a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. Ze spisu vyplývá, že stěžovatel převzal předmětnou výzvu dne 25. 1. 2006, avšak žádným způsobem na ni nereagoval

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. března 2006

JUDr. Radan Malík předseda senátu