7 As 78/2015-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015, č. j. 29 A 29/2015-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále také krajský soud ) napadeným usnesením ze dne 10. 3. 2015, č. j. 29 A 29/2015-24, odmítl žalobu A. H., kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2014, č. j. 62 A 104/2014-25, jímž byla odmítnuta předcházející žaloba téhož žalobce proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2014, č. j. 7 As 134/2014-44.

Včas podanou kasační stížností ze dne 27. 3. 2015 se žalobce A. H. jako stěžovatel (dále jen stěžovatel ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno shora uvedené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015, č. j. 29 A 29/2015-24, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovateli poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek nezaplatil spolu s podanou kasační stížností, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 4. 2015, č. j.-20, aby tak učinil ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno stěžovateli dne 13. 4. 2015, čímž nabylo právní moci.

Téhož dne (13. 4. 2015) stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů (čl. 26).

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 4. 2015, č. j.-38, nepřiznal stěžovateli jako žalobci osvobození od soudních poplatků a návrh stěžovatele jako žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl (výrok I. a II.). Současně výrokem III. téhož usnesení opětovně vyzval stěžovatele jako žalobce, aby mu ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Toto usnesení bylo účinně doručeno stěžovateli dne 18. 5. 2015, neboť dříve nebyl zastižen a doručovanou písemnost si sám v úložní době nevyzvedl. Tímto dnem doručované usnesení nabylo právní moci.

Stěžovatel však soudní poplatek, přes poučení o důsledcích nesplnění uvedené výzvy, neuhradil ani v další stanovené 7 denní lhůtě-tj. do pondělí 25. 5. 2015, ani později do dne vydání tohoto usnesení dne 28. 5. 2015.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Na uvedeném nemůže ničeho změnit ani stěžovatelova Námitka zmatečnosti usnesení -38 ze dne 29. dubna 2015 ani požadavek na veřejné projednání věci z toho důvodu, že stěžovatel neměl způsobilost být účastníkem řízení, resp. proto, že nebyl před soudem řádně zastoupen a že rozhodoval vyloučený soudce. Je tomu tak proto, že v této věci stěžovatel podjatost předsedy senátu JUDr. Jaroslava Hubáčka nenamítal a nedostatek zastoupení stěžovatele před Nejvyšším správním soudem nijak nebrání splnění poplatkové povinnosti stěžovatele za kasační stížnost (poplatníkem je stěžovatel a nikoliv jeho zástupce). Vzhledem k tomu, že stěžovatel nedoložil Nejvyššímu správnímu soudu ani to, že je řádně pro toto řízení zastoupen advokátem, naplnil i zákonné předpoklady k postupu soudu podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Pokud by Nejvyšší správní soud řízení prioritně nezastavil pro nezaplacení soudního poplatku, musel by mimořádný opravný prostředek odmítnout z důvodu nedostatku podmínek řízení, spočívajícího v nedostatečném zastoupení stěžovatele v řízení o kasační stížnosti, který nebyl odstraněn ani přes výzvu soudu (zde ze dne 29. 4. 2015, č. j.-38). Rozhodování o uvedených procesních záležitostech není rozhodováním ve věci samé, a proto je prováděno bez jednání (§ 51 odst. 1 a contrario s. ř. s.). pokračování Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu