7 As 77/2015-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015, č. j. 29 A 35/2015-18,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015, č. j. 29 A 35/2015-18, jímž byla odmítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 12. 2014, č. j. 62 A 118/2014-27.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 18. 5. 2015, č. j.-23, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů.

Na toto usnesení stěžovatel reagoval podáním návrhu na osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 20. 8. 2015, č. j.-53, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl a současně stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 25. 8. 2015. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a ve stanovené lhůtě zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání nazvané Námitka zmatečnosti usnesení ČR-Nejvyššího správního soudu č. j.-53 ze dne 20. srpna 2015 , ve kterém poukazoval na vady řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Co se týče podání obsahující námitku zmatečnosti proti usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku, proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný, a proto se Nejvyšší správní soud touto námitkou nemohl zabývat.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. září 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu