7 As 74/2015-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 68, Brno, zastoupena Mgr. Ing. Markem Němcem, advokátem se sídlem Nádražní 106, Sedlčany, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: NAPKO, spol. s r. o., se sídlem Jilemnického 29/46, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2015, č. j. 8 A 122/2011-34,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odův odněn í: Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále jen stěžovatelka ) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2015, č. j. 8 A 122/2011-34, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 13. 4. 2011, č. j. PUV 2003-13891/53880/2009/ÚPV, jímž byl zamítnut rozklad stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 8. 2009, č. j. PUV 2003-13891/67176/2008/ÚPV. Tímto rozhodnutím bylo částečně vyhověno návrhu stěžovatelky na výmaz užitného vzoru PUV 2003-13891 o názvu Souprava pro navlékání dlouhých předpínacích kabelů, zejména mostních konstrukcí , jehož majitelem je osoba zúčastněná na řízení.

Podáním ze dne 16. 4. 2015, doručeným téhož dne Nejvyššímu správnímu soudu, vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.), podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Osoba zúčastněná na řízení také nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly (§ 60 odst. 5 s. ř. s. a contrario).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. dubna 2015 JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu