7 As 7/2013-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: R. P., zastoupená JUDr. Milanem Davídkem, advokátem se sídlem Stallichova 11, Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2012, č. j. 2 Ad 66/2012-46,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci advokátovi JUDr. Milanu Davídkovi s e nepřiznává odměna za zastupování.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. 12. 2012, č. j. 2 Ad 66/2012-46, ustanovil Městský soud v Praze žalobkyni (dále jen stěžovatelka ) zástupkyní advokátku Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou. V odůvodnění usnesení městský soud uvedl, že advokátku stěžovatelce ustanovil k ochraně práv z důvodu její nemajetnosti a s ohledem na to, že jí byla ustanovena zástupkyní také v dalších řízeních.

Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka neodůvodněnou kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Podle ust § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence a nebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle doručenky bylo napadené usnesení stěžovatelce doručeno vhozením do domovní schránky dne 20. 12. 2012. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tak byl čtvrtek 3. 1. 2013 (§ 40 odst. 1 věta první a odst. 2 s. ř. s.).

Protože kasační stížnost byla k poštovní přepravě podána až dne 25. 1. 2013, jedná se o opožděně podanou kasační stížnost. Proto ji Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Ustanovenému zástupci Nejvyšší správní soud odměnu nepřiznal, neboť v řízení o kasační stížnosti neučinil žádný úkon, za který by mu náležela odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu