7 As 69/2013-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2013, č. j. 6 A 52/2010-59,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále stěžovatel ) se podáním ze dne 1. 7. 2013 domáhal přezkoumání rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2013, č. j. 6 A 52/2010-59, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 11. 2009, č. j. 2245/09.

V řízení o žalobě byl stěžovatel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2010, č. j. 6 A 52/2010-19, osvobozen od soudních poplatků. Podle ust. § 36 odst. 3, in fine s. ř. s. platí, že se osvobození od soudních poplatků přiznané v řízení o žalobě vztahuje i na řízení o kasační stížnosti. Usnesením ze dne 6. 8. 2013, č. j.-8, však Nejvyšší správní soud stěžovateli osvobození od soudních poplatků odňal.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 6. 8. 2013, č. j.-8, zároveň vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta dvou týdnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 8. 2013. Stěžovatel však ani po uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Nejvyšší správní soud nepřihlížel k podání stěžovatele ze dne 26. 8. 2013, jímž se domáhal prodloužení lhůty stanovené výzvou k zaplacení soudního poplatku nejméně o tři měsíce. Z kasační stížnosti a dalších podání stěžovatele založených v soudním spise nevyplývá, že by jiná než obvyklá lhůta pro zaplacení soudního poplatku mohla něco změnit na stěžovatelově ochotě soudní poplatek zaplatit. V kontextu stereotypního procesního počínání stěžovatele v tomto soudním řízení, i v řadě dalších, která vede, lze mít důvodně za to, že uvedené podání není vážně míněnou žádostí s cílem soudní poplatek skutečně uhradit, nýbrž pouhým projevem snahy stěžovatele o prodloužení sporu (shodně viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 2 As 86/2012-23, nebo ze dne 22. 8. 2012, č. j. 6 As 13/2012-32).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu