7 As 66/2015-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: Dr. L. R., proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Malinovského náměstí 3, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2015, č. j. 30 A 111/2011-177,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2015, č. j. 30 A 111/2011-177, kterým nebylo vyhověno její žalobě, jíž se domáhala zrušení rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru územního plánovaní a stavebního řádu ze dne 7. 8. 2011, č. j. MMB/0261308/2011, jímž bylo rozhodnuto o stížnosti stěžovatelky na postup Úřadu městské části Brno-Starý Lískovec při vyřizování žádosti o poskytnutí informace ze dne 13. 5. 2011 tak, že potvrdil jeho postup při vyřizování žádosti stěžovatelky a uložení úhrady v částce 206 Kč.

Stěžovatelka při podání kasační stížnosti požádala o osvobození od soudních poplatků. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2015, č. j.-68, nebylo žádosti o osvobození vyhověno a stěžovatelka byla vyzvána, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč s tím, že byla poučena o následcích nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 13. 7. 2015. Stěžovatelka však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Z důvodu, že stěžovatelka soudní poplatek nezaplatila, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu