č. j. 7 As 66/2009-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. B., zastoupena Mgr. Janem Durčákem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Wonkova 1142, Hradec Králové, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Z. R., v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2009, č. j. 30 Ca 159/2008-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2009, č. j. 30 Ca 159/2008-47, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 21. 7. 2008, č. j. 6478/UP/2008/UI/D, kterým bylo zrušeno usnesení Městského úřadu Nová Paka ze dne 10. 12. 2007, č. j. SÚ/552/06/32/10, o odepření nahlédnutí do správního spisu vedeného u stavebního úřadu Nová Paka pod sp. zn. SÚ/314/06.

Protože kasační stížnost nebyla odůvodněna, byla stěžovatelka usnesením krajského soudu ze dne 17. 8. 2009, č. j. 30 Ca 159/2008-59, vyzvána, aby ji ve stanovené lhůtě doplnila o údaj, z jakých důvodů rozsudek krajského soudu napadá a čeho se kasační stížností domáhá. Současně byla poučena, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 19. 8. 2009.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost meritorně projednána.

Podle ust. § 37 odst. 3 věta první s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ust. § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ust. § 37 platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody.

Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Stěžovatelka v kasační stížnosti sice uvedla, že ji podává proti rozsudku krajského soudu ze dne 28. 4. 2009, č. j. 30 Ca 159/2008-47, ale neuvedla žádný důvod ve smyslu ust. § 103 odst. 1 s. ř. s., tj. neuvedla jaké konkrétní pochybení krajskému soudu vytýká a co navrhuje, tj. jak má Nejvyšší správní soud rozhodnout. Skutečnost, že podání neobsahuje zákonem požadované náležitosti, brání věcnému vyřízení kasační stížnosti.

Stěžovatelka byla krajským soudem v souladu s ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzvána k odstranění vad kasační stížnosti, byla jí k tomu soudem stanovena lhůta 1 měsíce a byla také poučena o následcích nevyhovění této výzvě. Stěžovatelka však na výzvu krajského soudu ve stanovené lhůtě nereagovala.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že stěžovatelka neuhradila soudní poplatek za kasační stížnost. V daném případě by bylo přepjatým formalismem a v rozporu se zásadou hospodárnosti soudního řízení, aby byl spis vrácen krajskému soudu k postupu podle ust. § 108 odst. 1 s. ř. s., za situace, kdy nelze kasační stížnost meritorně projednat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly a ani právo na náhradu řízení neuplatnila (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2009

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu