7 As 65/2013-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2013, č. j. 6 A 255/2010 -56,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se podáním ze dne 4. 7. 2013 domáhal přezkoumání rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2013, č. j. 6 A 255/2010-56, jímž byla zamítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí České advokátní komory ze dne 26. 5. 2010, č. j. 1382/10, kterým mu byl určen advokát k poskytnutí právní služby podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2011, č. j. 6 A 255/2010-18, osvobozen od soudních poplatků. Následně bylo usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2013, č. j.-10, rozhodnuto o odnětí tohoto osvobození stěžovateli a stěžovatel byl vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč. Zároveň byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 9. 2013. Stěžovatel však na výzvu nereagoval a soudní poplatek neuhradil.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. října 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu