7 As 64/2012-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) J. S., b) D. S., zastoupeni Mgr. Richardem Polmou, advokátem se sídlem Křížkové schody 67, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2012, č. j. 8 A 349/2011-122,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobcům se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 10.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 2. 2. 2012, č. j. 8 A 349/2011-122, zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 19. 6. 2008, č. j. 93982/2008/KUSK, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobců (dále jen stěžovatelé ) a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Dolní Bousov ze dne 15. 1. 2008, č. j. Výst. 436/05, jímž bylo Obci Domousnice vydáno územní rozhodnutí o dělení pozemku p. č. 377-ostatní plocha v obci a k. ú. Skyšice.

Proti tomuto rozsudku podali stěžovatelé v zákonné lhůtě kasační stížnost, ve které pouze uvedli, že zákonem požadované náležitosti doplní dodatečně.

Protože kasační stížnost neobsahovala náležitosti ve smyslu ust. § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s., byli stěžovatelé usnesením ze dne 7. 3. 2013, č. j.-46, vyzváni, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnili kasační stížnost tak, že uvedou, v jakém rozsahu rozsudek městského soudu napadají, z jakého důvodu byla kasační stížnost podána a čeho se kasační stížností domáhají. Současně byli poučeni, že pokud nebudou vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatelů doručeno dne 12. 3. 2013.

Zástupce stěžovatelů podáním ze dne 11. 4. 2013 požádal soud o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti o jeden měsíc z důvodu komplikovanosti případu. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 18. 4. 2013, č. j.-50, stěžovatelům prodloužil v souladu s ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůtu do 13. 5. 2013 a současně je poučil, že pokud nebudou vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta. Následně podáním ze dne 13. 5. 2013 zástupce stěžovatelů opět požádal o další prodloužení lhůty s tím, že stěžovatel a) je zdravotně indisponován a ještě mu nedodal všechny podklady.

Podle ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Podle citovaného ustanovení mohou být chybějící náležitosti kasační stížnosti odstraněny ve lhůtě nejpozději ve lhůtě dvou měsíců od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti. Po marném uplynutí této lhůty již nelze kasační stížnost doplňovat.

V daném případě byli stěžovatelé usnesením doručeným dne 12. 3. 2013 vyzváni k odstranění vad kasační stížnosti včetně řádného poučení, a proto mohly být odstraněny nejpozději v pondělí 13. 5. 2013. Tato lhůta však marně uplynula. Skutečnost, že kasační stížnost neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, brání jejímu věcnému vyřízení.

Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelů podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Podle ust. § 10 odst. 3 věty třetí, zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Protože kasační stížnost byla odmítnuta před prvním jednáním, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu