7 As 62/2015-92

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, č. j. 62 A 124/2014-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále také krajský soud ) napadeným usnesením ze dne 12. 2. 2015, č. j. 62 A 124/2014-24, odmítl žalobu A. H., kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2014, č. j. 62 A 66/2014-13, jímž byla odmítnuta předcházející žaloba pro zmatečnost téhož žalobce proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2014, č. j. 1 As 47/2014-18.

Včas podanou kasační stížností ze dne 12. 3. 2015 (doručenou dne 13. 3. 2015) se žalobce A. H. jako stěžovatel (dále též stěžovatel ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno shora uvedené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, č. j. 62 A 124/2014-24, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovateli poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek nezaplatil spolu s podanou kasační stížností, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 3. 2015, č. j.-21, aby tak učinil ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo účinně doručeno stěžovateli dne 26. 3. 2015, čímž nabylo právní moci.

Následně dne 31. 3. 2015 stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků (čl. 26).

Nejvyšší správní soud poté usnesením ze dne 2. 9. 2015, č. j.-79, zamítl návrh stěžovatele jako žalobce na osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a stejně tak zamítl i návrh stěžovatele jako žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti (výrok II.). Současně výrokem III. téhož usnesení opětovně vyzval stěžovatele jako žalobce, aby mu ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a výrokem IV. vyzval stěžovatele jako žalobce, aby mu ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátu, z níž bude vyplývat, že je tam uvedený advokát oprávněn zastupovat žalobce před Nejvyšším správním soudem v řízení o kasační stížnosti žalobce nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Toto usnesení bylo účinně doručeno stěžovateli dne 14. 9. 2015, neboť tento den si sám doručovanou písemnost vyzvedl na poště. Tímto dnem tak nabylo doručované usnesení právní moci.

Stěžovatel však soudní poplatek, přes poučení o důsledcích nesplnění uvedené výzvy, neuhradil ani v další stanovené 7 denní lhůtě-tj. do pondělí 21. 9. 2015, ani později do dne vydání tohoto usnesení dne 30. 9. 2015.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Na uvedeném nemůže ničeho změnit ani stěžovatelova Námitka zmatečnosti usnesení -79 ze dne 2. září 2015 ani požadavek na veřejné projednání věci z toho důvodu, že stěžovatel neměl způsobilost být účastníkem řízení, resp. proto, že nebyl před soudem řádně zastoupen a že nerozhodoval zákonný, ale vyloučený soudce.

V této věci stěžovatel již podjatost předsedy senátu JUDr. Jaroslava Hubáčka a dalších členů rozhodujícího 7. senátu (JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase) namítal, ale jiný senát Nejvyššího správního soudu o této otázce rozhodl usnesením ze dne 27. 7. 2015, č. j. Nao 125/2015-73, které nabylo právní moci dne 10. 8. 2015, tak, že uvedení soudci nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí nyní posuzované věci žalobce A. H. (). Nedostatek zastoupení stěžovatele před Nejvyšším správním soudem pak nijak nebrání splnění poplatkové povinnosti stěžovatele za kasační stížnost. Poplatníkem je totiž stěžovatel a nikoliv jeho zástupce. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nedoložil Nejvyššímu správnímu soudu ani to, že je řádně pro toto řízení zastoupen advokátem, naplnil i zákonné předpoklady k postupu soudu podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Pokud by tedy Nejvyšší správní soud řízení prioritně nezastavil pro nezaplacení soudního poplatku, musel by nutně mimořádný opravný prostředek odmítnout z důvodu nedostatku podmínek řízení, spočívajícího v nedostatečném zastoupení stěžovatele v řízení o kasační stížnosti, který nebyl odstraněn ani přes výzvu soudu (zde ze dne 2. 9. 2015, č. j.-79, jež nabyla právní moci dne 14. 9. 2015). Rozhodování o uvedených procesních záležitostech není rozhodováním ve věci samé, a proto je prováděno bez jednání (§ 51 odst. 1 a contrario s. ř. s.). Není proto opodstatněný ani požadavek stěžovatele na nařízení jednání v této věci. pokračování Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu