7 As 60/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2013, č. j. 10 A 66/2010 -48,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se podáním ze dne 11. 6. 2013 domáhal přezkoumání rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2013, č. j. 10 A 66/2010-48, jímž byla zamítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí České advokátní komory ze dne 14. 12. 2009, č. j. 2577/09, kterým bylo zrušeno určení advokáta k poskytnutí právní služby podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2010, č. j. 10 A 66/2010-23, osvobozen od soudních poplatků. Následně však bylo usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2013, č. j.-9, stěžovateli toto osvobození odňato a stěžovatel byl vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč. Zároveň byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 12. 8. 2013. Stěžovatel však této výzvě nevyhověl a soudní poplatek ani po uplynutí stanovené lhůty neuhradil.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu