č. j. 7 As 57/2008-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s. r. o., se sídlem Hlubočepská 17, Praha 5, zastoupen JUDr. Jiřím Bohnischem, advokátem se sídlem Ječná 29a, Brno, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, se sídlem Moravské nám. 1, Brno, za účasti osoby zúčastněné na řízení: město Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2008, č. j. 30 Ca 111/2006-40,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2008, č. j. 30 Ca 111/2006-40, byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně ze dne 16. 5. 2006, sp. zn. ZKI-O-70/257/2006, kterým bylo změněno rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí ze dne 13. 2. 2006, č. j. OR-18/2005-836-11, tak, že nesouhlasu obchodní společnosti SVAS, a. s., se sídlem v Brně, Moravské nám. 13, s neprovedením opravy zápisu vlastnického práva k budově č. p. 592 na pozemku p. č. st. 822 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm se nevyhovuje. V katastru nemovitostí zůstane na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Rožnov pod Radhoštěm nadále evidována budova č. p. 592 na pozemku p. č. st. 822 pro vlastníka Město Rožnov pod Radhoštěm.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení stěžovatel podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 12. 2008 vzal kasační stížnost proti napadenému rozsudku krajského soudu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. ledna 2009

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu