č. j. 7 As 54/2006-76

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele Š. Ž., zastoupeného JUDr. Janem Frankem, advokátem se sídlem v Kutné Hoře, Šultysova 154, za účasti Národního bezpečnostního úřadu, se sídlem v Praze 5, Na Popelce 2/16, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2006, č. j. 10 Ca 322/2005-49,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Národní bezpečnostní úřad j e p o v i n e n zaplatit stěžovateli na nákladech řízení částku 7550 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta JUDr. Jana Franka.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2006, č. j. 10 Ca 322/2005-49, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí ředitele Národního bezpečnostního úřadu ze dne 14. 11. 2005, č. j. 1870/2005-NBÚ/07-SO, jímž byla zamítnuta jeho stížnost proti rozhodnutí o nevydání osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi pro stupeň Důvěrné ze dne 30. 8. 2005, č. j. 38605/2005-NBÚ/PFO-P, podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět, neboť účastník řízení mu vydal dne 18. 1. 2007 osvědčení č. NBÚ-055722 pro styk s utajovanými skutečnostmi, a navrhl, aby Nejvyšší správní soud uložil účastníkovi povinnost nahradit stěžovateli náklady řízení.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal podanou kasační stížnost zpět, protože mu pozdějším chováním účastníka bylo plně vyhověno, má právo na náhradu nákladů řízení, které sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3000 Kč a odměny za právní zastoupení advokátem ve výši 4100 Kč (odměna za 2 úkony po 1000 Kč a 1 úkon za 2100 Kč podle § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a náhrady hotových výdajů 2 x 75 Kč a 1 x 300 Kč podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky), celkem tedy 7550 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. února 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu