7 As 52/2013-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2013, č. j. 11 A 74/2012- 76,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se domáhal přezkoumání usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2013, č. j. 11 A 74/2012-76, jímž bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory ze dne 1. 3. 2012, č. j. 640/12, kterým nebylo vyhověno žádosti stěžovatele o určení advokáta podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 26. 6. 2013, č. j.-9, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a požádal o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 16. 7. 2013, č. j.-17, Nejvyšší správní soud nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků, opětovně jej vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení a poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě. Stěžovatel však ani v této lhůtě soudní poplatek nezaplatil a požádal o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku nejméně o tři měsíce a o opravu zjevné nesprávnosti výroku usnesení ze dne 16. 7. 2013, č. j.-17.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně ve lhůtě stanovené soudem nezaplatil soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Pokud stěžovatel požádal o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku, je lhůta 14 dnů podle názoru Nejvyšší správní soud zcela přiměřená. Ve skutečnosti však měl stěžovatel na zaplacení soudního poplatku dobu mnohem delší dobu (více než měsíc), a to od okamžiku podání kasační stížnosti, kdy mu vznikla poplatková povinnost (10. 6. 2013) do skončení lhůty stanovené soudem (26. 7. 2013).

Poukazoval-li stěžovatele na zjevnou nesprávnost výroku usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2013, č. j.-17, není ze stěžovatelovy argumentace zřejmé, v čem má tato tvrzená nesprávnost spočívat.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu