7 As 51/2015-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, č. j. 29 A 24/2015-29,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, č. j. 29 A 24/2015-29, kterým byla odmítnuta jeho žaloba, jíž se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 11. 2014, č. j. 62 A 103/2014-19.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost při podání kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 19. 3. 2015, č. j.-27, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů.

Stěžovatel na toto usnesení reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2015, č. j.-54, byla žádost o osvobození od soudních poplatků zamítnuta a stěžovatel byl opakovaně vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 6. 2015. Stěžovatel však soudní poplatek nezaplatil. Dne 18. 6. 2015 pouze zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání nazvané Námitka zmatečnosti , ve kterém poukazoval na vady v řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Z důvodu, že stěžovatel soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Co se týče námitky zmatečnosti proti usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku, je třeba zdůraznit, že proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Proto se Nejvyšší správní soud touto námitkou nemohl zabývat.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

2