č. j. 7 As 45/2008-136

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: J. S. Ltd., zastoupeného JUDr. Michalem Havlíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2008, č. j. 10 Ca 196/2006-50,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalovaný (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2008, č. j. 10 Ca 196/2006-50, kterým bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 5. 2006, č. j. PZV 2002-33818 a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 4. 2005, č. j. 34001/2004. Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 5. 2006 byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zamítnutí návrhu na výmaz průmyslového vzoru č. 31141 s názvem Osvěžovač vzduchu z rejstříku průmyslových vzorů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska toho, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Protože napadené správní rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno dne 18. 4. 2008, byl dnem určujícím počátek lhůty pro podání kasační stížnosti pátek 18. 4. 2008. Poslední den lhůty pak připadl na pátek 2. 5. 2008, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost byla podaná stěžovatelem k poštovní přepravě až dne 5. 5. 2008, a byla tedy podána opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2008

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu