č. j. 7 As 44/2012-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Česká televize, se sídlem Kavčí hory 1, Praha 4, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2011, č. j. 7 A 100/2011-40,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen stěžovatelka ) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2011, č. j. 7 A 100/2011-40, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 8. 2. 2011, č. j. VAL/688/2011, sp. zn. 2010/1077/VAL/ČTV, o uložení pokuty žalobkyni ve výši 70 000 Kč za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v rozhodné době, jehož se žalobkyně měla dopustit tím, že ve dnech 1. až 29. 4. 2010 zařadila reklamu na produkt Samsung Star Gold celkem 43 krát do vysílání programu ČT1 a ČT2, jež však nebyla jako reklama rozeznatelná.

Podáním ze dne 28. 2. 2012, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 3. 2012, vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost účinně zpět, a proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. března 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu