7 As 40/2013-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: N. Q. T., zastoupený Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2013, č. j. 2 A 16/2013-32,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2013, č. j. 2 A 16/2013-32, byla odmítnuta žaloba, jíž se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 23. 1. 2013, č. j. CPR-13180-3/ČJ-2012-930310-V242, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, ze dne 5. 9. 2012 č. j. KRPA-80778/ČJ-2012-000022.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 6. 6. 2013 vzal kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. června 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu