7 As 38/2015-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: M. S., proti žalovaným: 1) Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, 2) Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 3 Na 132/2014-15,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále také městský soud ) napadeným usnesením ze dne 19. 12. 2014, č. j. 3 Na 132/2014-15, odmítl podání (žalobu) M. S. ze dne 17. 7. 2014, kterou se domáhal náhrady škody způsobené mu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Včas podanou kasační stížností ze dne 16. 2. 2015 se žalobce M. S. jako stěžovatel (dále jen stěžovatel ) domáhal u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno shora uvedené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 3 Na 132/2014-15, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovateli poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel spolu s kasační stížností požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud požadavku stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů nevyhověl. Stalo se tak výroky I. a II. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2015, č. j.-26, které nabylo právní moci dne 28. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že stěžovatel soudní poplatek splatný současně s podanou kasační stížností nezaplatil, vyzval jej Nejvyšší správní soud výrokem III. téhož usnesení ze dne 23. 4. 2015, aby tak učinil ve lhůtě do 7 dnů od jeho doručení.

Stěžovatel však soudní poplatek, přes poučení o důsledcích nesplnění uvedené výzvy ze dne 23. 4. 2015, neuhradil ani v této dodatečně stanovené 7 denní lhůtě-tj. do úterý 5. 5. 2015. Stěžovatel tak ostatně neučinil ani ke dni vydání tohoto usnesení, tj. ke dni 7. 5. 2015.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Na uvedeném nemůže ničeho změnit ani požadavek stěžovatele o Prozatimní (dočasné) pozastavení trvání na průběhu řízení a žádosti o ústní jednání . Je tomu tak proto, že stěžovatel není osobou, která by mohla ve smyslu ust. § 48 s. ř. s. disponovat řízením. Obdobně je irelevantní požadavek stěžovatele na nařízení jednání. Oprávnění nařídit jednání přísluší výlučně předsedovi rozhodujícího senátu Nejvyššího správního soudu (§ 49 odst. 1 s. ř. s.). Ten však neshledal žádné, natož zákonné důvody k tomu, aby přerušil (slovy stěžovatele pozastavil) řízení v jeho věci, popřípadě aby nařídil ústní jednání. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vydané bez nařízení jednání má oporu v ust. § 109 odst. 2 s. ř. s., podle něhož Nejvyšší správní soud rozhoduje o kasační stížnosti zpravidla bez jednání, neshledá-li důvody pro jeho nařízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. května 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu