7 As 38/2012-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Mgr. M. D., proti žalovanému: Rektor Univerzity Karlovy v Praze, se sídlem Ovocný trh 5, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2012, č. j. 11 A 33/2010-142,

t a k t o:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2012, č. j. 11 A 33/2010-142, ve výrocích II. a III., kterým byla zamítnuta jeho žaloba, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy ze dne 13. 1. 2010, č. j. 2745/09-DIII/PF/KáKol/1 a dále bylo rozhodnuto o nákladech řízení o žalobě.

V průběhu řízení o kasační stížnosti sdělil stěžovatel podáním ze dne 30. 8. 2012, že bere podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. září 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu