č. j. 7 As 37/2012-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: Česká televize, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2011, č. j. 11 A 40/2011-37,

t a k t o:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2011, č. j. 11 A 40/2011-37, bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen stěžovatelka ) ze dne 23. 11. 2010 sp. zn./Ident.:2010/726/VAL/ČTV a sp. zn./Ident.:2010/728/VAL/ČTV.

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 3. 1. 2012 vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu