č. j. 7 As 37/2008-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: J. W. V., zastoupen Mgr. Martinem Balíkem, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 15, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 2. 2008, č. j. 6 Ca 304/2006-33,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 2. 2008, č. j. 6 Ca 304/2006-33, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 31. 7. 2006, č. j. 103846/2006/KUSK, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru výstavby a rozvoje ze dne 4. 4. 2005, č. j. Výst. 34285/03/Pr, o nařízení odstranění části stavby. Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z toho hlediska, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Stěžovatel nebyl při doručování napadeného rozsudku zastižen v místě, kde se zdržoval, proto mu byla zásilka uložena na poště a o uložení byl uvědoměn. Jelikož si zásilku nevyzvedl ani v zákonem stanovené desetidenní lhůtě, nastala posledním dnem této lhůty, tj. dnem 16. 5. 2008, fikce doručení podle § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. Dnem určujícím počátek lhůty k podání kasační stížnosti byl den, kdy nastala fikce doručení, tj. pátek 16. 5. 2008, posledním dnem lhůty byl proto pátek dne 30. 5. 2008. Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 5. 6. 2008, a tedy zjevně opožděně. Účinky doručení nelze spojovat s převzetím zásilky stěžovatelem dne 21. 5. 2008, k němuž došlo poté, kdy nastala fikce doručení v důsledku marného uplynutí lhůty.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2008

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu