7 As 349/2017-123

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2017, č. j. 62 A 48/2017-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále stěžovatel ) brojil u Krajského soudu v Brně žalobami proti usnesením téhož soudu ze dne 8. 12. 2016, č. j. 29 A 182/2016-33, ze dne 7. 12. 2016, č. j. 31 A 145/2016-35, ze dne 7. 12. 2016, č. j. 31 A 147/2016-31, ze dne 7. 12. 2016, č. j. 31 A 141/2016-34, ze dne 7. 12. 2016, č. j. 31 A 146/2016-35, ze dne 7. 12. 2016, č. j. 31 A 142/2016-22, ze dne 1. 12. 2016, č. j. 31 A 23/2017-38, ze dne 25. 1. 2017, č. j. 31 A 5/2017-34, ze dne 25. 1. 2017, č. j. 31 A 9/2017-34, ze dne 26. 1. 2017, č. j. 30 A 227/2016-34, ze dne 31. 1. 2017, č. j. 30 A 35/2016-34, ze dne 31. 1. 2017, č. j. 30 A 53/2016-29, a ze dne 2. 6. 2016, č. j. 30 A 80/2016-17. Krajský soud v záhlaví uvedeným usnesením spojil tyto žaloby vedené pod sp. zn. 62 A 48/2017, sp. zn. 62 A 61/2017, sp. zn. 62 A 63/2017, sp. zn. 62 A 64/2017, sp. zn. 62 A 66/2017, sp. zn. 62 A 67/2017, sp. zn. 62 A 88/2017, sp. zn. 62 A 89/2017, sp. zn. 62 A 91/2017, sp. zn. 62 A 92/2017, sp. zn. 62 A 94/2017, sp. zn. 62 A 95/2017, sp. zn. 62 A 105/2017 ke společnému projednání a odmítl je. Žalobce podal obsahově totožné kasační stížnosti směřující proti v záhlaví uvedenému usnesení a proti neexistujícím usnesením v každé další věci vedené pod výše vyjmenovanými sp. zn. Vyjmenované věci však krajský soud spojil ke společnému projednání a rozhodl o nich jedním, v záhlaví uvedeným usnesením, všechna žalobcova podání tedy směřují proti tomuto jednomu usnesení a jedná se fakticky o jednu kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017, č. j. 10 As 95/2017-10, ze dne 11. 4. 2017, č. j. 4 As 72/2017-10, nebo ze dne 4. 5. 2017, č. j. 10 As 125/2017-11).

[3] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost bez dalšího odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] S ohledem na nepřípustnost podaného návrhu se Nejvyšší správní soud nezabýval namítanou podjatostí soudců Krajského soudu v Brně ani nečinil žádné další procesní kroky (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2017, č. j. 8 As 1/2017-10, ze dne 26. 1. 2017, č. j. 8 As 7/2017-8, ze dne 30. 3. 2017, č. j. 1 As 126/2017-9 atp.). Nutno dodat, že důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci, resp. v jeho rozhodování, což je stěžovateli známo i z dřívějších rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (viz např. usnesení ze dne 17. 7. 2014, č. j. Nao 232/2014-18, nebo ze dne 21. 10. 2014, č. j. 8 As 136/2014-67).

[5] Protože kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu