7 As 344/2017-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: J. S., zastoupena JUDr. Janem Vydrou, advokátem se sídlem Hošťálkova 1b, Praha 6, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2017, č. j. 8 Ad 23/2013-157,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Jana Vydry, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2017, č. j. 8 Ad 23/2013-157, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2013, č. j. 36044-5/2013-900000-302, neboť se žalovaný nedostatečně zabýval požadavkem žalobkyně na vyplacení úroků z prodlení.

[2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 11. 2017 vzala stěžovatelka prostřednictvím svého právního zástupce kasační stížnost zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Současně Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku dle § 10 odst. 3 a 5 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovatelce bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (snížený o 1 000 Kč) ve výši 4 000 Kč, a to k rukám jejího zástupce JUDr. Jana Vydry, advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. listopadu 2017

JUDr. Tomáš Foltas předseda senátu