č. j. 7 As 34/2012-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: Česká televize, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2011, č. j. 7 A 52/2010-102,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. 11. 2011, č. j. 7 A 52/2010-102, zrušil rozhodnutí žalované ze dne 6. 10. 2009, sp. zn. 2009/717/LOJ/ČTV, a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná (dále jen stěžovatelka ) v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení stěžovatelka podáním ze dne 3. 1. 2012 sdělila, že bere podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu