7 As 338/2017-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. B., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 9. 2017, č. j. 30 A 126/2016-59,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám žalobcova zástupce, Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci od tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) rozsudkem ze dne 12. 9. 2017, č. j. 30 A 126/2016-59, zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 8. 2016, č. j. KUKHK-27580/DS/2016/Er. Žalovaný tímto rozhodnutím potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 6. 6. 2016, č. j. ODP/52161-2016/jal 13630-2015/jal, kterým byl žalobce shledán vinným ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a kterým byla žalobci uložena pokuta ve výši 1 500 Kč.

[2] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen stěžovatel ) dne 12. 10. 2017 kasační stížnost, která však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s.

[3] Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 20. 10. 2017, č. j.-26, k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné měsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), a řádně ho poučil o následcích pro případ, že by výzvě nevyhověl.

[4] Zmiňované usnesení bylo podle doručenky stěžovatelovu zástupci doručeno dne 24. 10. 2017, lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula v pátek 24. 11. 2017. Stěžovatel během lhůty výzvě k doplnění kasační stížnosti nevyhověl, kasační stížnost nedoplnil a nepožádal ani o prodloužení této lhůty.

[5] S ohledem na uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[7] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2017

JUDr. Tomáš Foltas předseda senátu