7 As 312/2017-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: Odborová organizace Sluníčko, se sídlem Petrušov 152, Staré Město, adresa pro doručování: Tovární 14, Moravská Třebová, proti žalovanému: město Moravská Třebová, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 29. 8. 2017, č. j. 52 A 85/2016-127,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 29. 8. 2017, č. j. 52 A 85/2016-127. Tímto usnesením byla odmítnuta její žaloba, kterou se domáhala ochrany před nezákonným zásahem strážníků Městské policie Moravská Třebová. Současně s podáním kasační stížnosti požádala stěžovatelka o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce.

[2] Usnesením ze dne 6. 11. 2017, č. j.-21, Nejvyšší správní soud žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a současně stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo prokázání, že její zaměstnanec nebo člen, který za ni jedná, má vysokoškolské právnické vzdělání. Ke splnění těchto povinností jí stanovil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení a poučil ji o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě, resp. nedoložení splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 9. 11. 2017. Stěžovatelka však soudní poplatek nezaplatila a nedoložila zastoupení advokátem, resp. neprokázala, že její zaměstnanec nebo člen, který za ni jedná, má vysokoškolské právnické vzdělání.

[3] Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (dále jen zákon o soudních poplatcích ), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Jelikož stěžovatelka soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatila, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[6] Pouze pro úplnost Nejvyšší správní soud doplňuje, že dne 14. 11. 2017 obdržel žádost stěžovatelky o prodloužení lhůty pro předložení plné moci advokáta o dva měsíce. O této žádosti nerozhodoval, protože by to bylo zjevně nadbytečné, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu